Waterpool
Pied Kingfisher (Bonte Ijsvogel)
Cheetah (jachtluipaard)
Acacia Pied Barbet (Kaapse Baardvogel)
Lion (Leeuw)
Nile crocodile (Nijlkrokodil)
Southern Yellow-billed Hornbill (Zuidelijke Geelsnaveltok)
Hooded Vulture (Kapgier)
Warthog (Wrattenzwijn)
Black-backed Jackal (Zadeljakhals)
Jacana (Lelieloper)
African Buffalo (Buffel)
Black-headed Heron (Zwartkopreiger)
Black crake (Zwart Porseleinhoen)
Southern Grey-headed Sparrow (Mozambiquemus)
Hamerkop (Hamerkop)
Tawny eagle (Savannearend)
Fiscal Flycatcher (Klauwier Vliegenvanger)
Fork-tailed Drongo (Treurdrongo)
Wildebeest (Gnoe)
White-browed Scrub-robin (Witbrauwwaaierstaart)
Crested Barbet (Kuifbaardvogel)
Pied Crow (Schildraaf)
Girafe (Giraf)
Blue Waxbill (Angolees Blauwfazantje)
Cape Glossy Starling (Roodschouderglansspreeuw)
Jamesons Firefinch (Roze Amarant)
Hippo (Nijlpaard)
Elephant (Olifant)
Impala (Impala)
Nyala (Nyala)
White Rhino (Witte Neushoorn)
Cape Hare (Kaapse Haas)
Blue Waxbill (Angolees Blauwfazantje)
Water Thick-knee (Watergriel)