Lion (Leeuw)
Buffalo (Buffel)
Cheetah (Jachtluipaard)
Tawny Eagle (Savannearend)
Zebra (Zebra)
Hippo (Nijlpaard)
Black-backed Jackal (Zadeljakhals)
Hamerkop (Hamerkop)
Cape Weaver (Kaapse Wever)
Impala (Impala)
Acacia Pied Barbet (Kaapse Baardvogel)
Elephant (Olifant)
Warthog (Wrattenzwijn)
Cape Hare (Kaapse Haas)
White-backed vultures (Witruggieren)
Green-backed Heron (Groenrug Reiger)
Jacana (Lelieloper)
Nyala (Nyala)
Liones (Leeuwin)
Blue waxbills (Blauwfazantjes)
Southern Yellow-billed Hornbill (Zuidelijke Geelsnaveltok)
Lion (Leeuw)
Rhino (Neushoorn)
Nyala (Nyala)
Lion Cub (Leeuwenwelp)
Zebra (Zebra)
Giraffe (Giraf)
Hooded Vulture (Kapgier)
Kudu (Koedoe)
Nile Crocodile (Nijlkrokodil)
Pied Kingfisher (Bonte Ijsvogel)
Buffalo (Buffel)
Nyala (Nyala)
Scarlet-chested Sunbird (Roodborsthoningzuiger)
Cheetah (Jachtluipaard)
Zebra (Zebra)
Fiscal Flycatcher (Klauwiervliegenvanger)
White-browed Scrub Robin (Witbrauwwaaierstaart)
Warthog (Wrattenzwijn)
Lion (Leeuw)
Blue Waxbill and Jamesons Firefinch (Blauwfazantje en Roze Amarant)